واحد بهداشت خانواده

واحد بهداشت خانواده يكي از بزرگترين واحدهاي ستاد مركزبهداشت است وظيفه اصلي آن كاهش مرگ وميرمادران وكودكان وفراهم كردن
مراقبتهاي اساسي براي كودكان- جوانان-زنان وسالمندان مي باشد.تغيييرشاخصهايي مثل ميزان مرگ وميركودكان ومادران -  نه تنها به عنوان
شاخصهاي بهداشتي يك كشوراهمييت داردبلكه به عنوان معيار توسعه نيز درنظرگرفته  مي شود.بيش از50%خدمات جاري مراكزارايه دهنده
خدمات دربخش دولتي(مراكزبهداشتي و درماني شهرستان)به نوعي به فعاليتهاي اين واحدباز مي گردد.
 

برنامه هاي واحدبهداشت خانواده.

1-     تنظيم خانواده.
2-
    
مراقبت مادران باردار.
3-
    
مراقبت كودكان زير8 سال.
4-
    
سالمندان.
5-
    تغذیه شیر با مادر

اهداف برنامه هاي تنظيم خانواده

1- كاهش رشدجمعيت.
2-
 
كاهش مرگ وميرمادران.
3- كاهش مرگ وميركودكان.
4- جلوگيري اززايمانهاي زودهنگام.
5- كاهش بيماري هاي ژنتيكي ياجلوگيري اززايمانهاي ديرهنگام.
 6- جلوگيري ازسوءتغذيه مادران وكودكان بافاصله گزاري بين فرزندان.
7- فراهم نمودن زمينه مساعدبراي تامين سلامت جسماني و رواني كل خانواده.
8- جلوگيري ازحاملگي هاي ناخواسته ونهايتاكاهش سقط غيرقانوني.

اهداف برنامه مراقبت مادران باردار

1 - كاهش مرگ وميرمادران.
2- شناخت _جلوگيري ودرمان عوارض احتمالي حاملگي وتامين سلامتي مادر
در دوران حاملگي.
3- جلوگيري و
كاهش ازمرگ و مير دوران جنيني و نوزادي.
4- جلوگيري ازتولدنوزادان باوزن كمتراز2500 گرم.
5- كاهش عوارض بارداري وبعداززايمان.
6- تجويزمكمل هاي غذايي به زنان باردار.
7- كاهش حاملگي هاي پرخطر.   
8- كاهش سقط ومرده زايي.

اهداف برنامه كودكان

1- پيشگيري ازابتلاءنوزادان به عفونتهاي مختلف.
2- پيشگيري ازمرگ وميرنوزادان.
3- كنترل كودكان ازنظرنشانه هاي خطر_وضعيت عمومي.
4- كنترل كودكان ازنظروضعيت وزن_قد_دورسر_تغذيه_بينايي_تكامل_واكسيناسيون ومكمل هاي داروئي.
5- آموزش والدين درموردپيشگيري ازحوادث وسوانح ورابطه متقابل كودك ووالدين.
6- آموزش بهداشت دهان ودندان.

سالمندان

1- آموزش شيوه زندگي سالم دردوره سالمندي.
2- ويزيت دوره اي سالمندان ودرمان بيماريهاي آنها.

عملكردواحدبهداشت خانواده درسال84

1- تهيه وتنظيم برنامه سالانه86.
2- آموزش نيروهاي جديد الورود درخصوص برنامه كودكان _مادران _ تنظيم خانواده _ سالمندان.
3- پیگیری اجراي برنامه طرح ماناازاول سال86.
4- پیگیری اجراي برنامه كودك سالم و توزیع فرمهای جدید مربوطه .
5- برنامه ريزي براي اجراي مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران درنيمه اول سال86.
6- پیگیری اجراي برنامه سالمندان .
7- نظارت مستمربراجراي برنامه مانادرطول سال86.
8- جمع آوري پايش وارزشيابي برنامه ماناهرسه ماه يكباردرسال 86.
9- وروداطلاعات برنامه مانابه برنامه نرم افزاري وارسال ديسكت به معاونت بهداشتي استان.
10- تهيه وتنظيم برنامه نظارت ازمراكزبهداشتي ودرماني  درخانه هاي  بهداشت  و  تسهيلات زايماني درخصوص فعاليتهاي بهداشت خانواده.
11- برگزاري كميته هاي مرگ نوزادومرده زايي ودوستداركودك هرسه ماه يكبارو بررسي تك تك فرمهاي مره زايي ومرگ نوزادگزارش شده
ازمراكزوخانه هاي بهداشت جهت ارائه به كميته.
12- نظارت برپايش بيمارستان دوستداركودك.
13- نظارت برمراكزبهداشتي ودرماني وخانه هاي بهداشت تسهيلات زايماني درزمينه آموزش مزاياي شيرمادرونحوه صحيح شيردهي به مادران
بارداردرسه ماهه آخربارداري و سايرفعاليتها .
14- برآورداقلام بهداشتي ودرخواست سه ماهه آن ازمركزبهداشت استان.
15- برگزاري كميته  شير مصنوعي و تلاش جهت سازماندهي  توزيع شير مصنوعي بر افراد واجدالشرايط.


16- برگزاري كارگهاي آموزشي ذيل درطي سال86


    - كارگاه تغذيه باشيرمادر             200 نفر       پزشكان ، کادر بهداشت خانواده وكارشناسان مامائي و بهورزان         (شهریور ماه)

    - كارگاه دستورالعمل روشهاي پيشگيري ازبارداري          230 نفر      پزشكان-ماماها-       مربيان-كاشناسان مامائي (ارديبهشت واسفندماه)

 
 17- تكميل كليه فرمهاي مربوط به برگزاري كارگاههاوارسال آنهابه كارشناس مربوطه جهت كددارشدن.
18- جمع آوري آمارتوبكتومي- وازكتومي-
IUD  ازكادر بهداشتي و ماماها وجمع بندي و ارسال آنهابه شبكه ومركزبهداشت استان.
19- تعيين حق الزحمه پرسنل وارائه خدمات بهداشت خانواده.
20- بررسي عملكردخدمات جراحي تنظيم خانواده ارسالي ازمراكزوخانه هاي بهداشت.
21- تلاش جهت راه اندازي اتاق وازكتومي و ونداي بهداشت.
22- ارسال هزينه هاي آموزشي به استان طبق فرم.
23- پي گيري اسال اعتبارات ابلاغي  ازاستان.
24- برآوردنيازاقلام بهداشتي به طول سه ماهه واعلام آن به اموردارائي.
25- برآوردفرمهاودفاترموردنيازواحدهاوتكثيروتوضيع آنهابه واحدها.
26
  همكاري  با مدارس استثنائي گلشن سراب نيكان  مهربان وشربيان مهربان در برنامه استفاده والدين فرزندان معلول ازوسايل مدرن
پيشگيري ازبارداري وارسال نتايج آن به مركز بهداشت استان دراين موردفعاليتهاي ذيل انجام گرفته است.

  - برگزاري جلسه توجيهي به كادربهداشت خانواده.
  - برگزاري جلسه آموزشي درمورد روشهاي پيشگيري  از بارداري و عواقب عدم استفاده صحيح  ازوسايل وپيامد تولدكودكان معلول باهمكاري مسئولين مدراس استثنائي.

27 شركت دركليه جلسات برگزارشده درمركزبهداشت استان وشهرستان.
28- شركت دركليه جلسات مربيان وبررسي مشكلات وارائه طريق درموردآنها.
29- تكريم ارباب رجوع.
30- انجام مكاتبات اداري.
31- جمع آوري وجمع بندي كليه آمارهاي تحويلي ازمراكزوخانه هاي بهداشت وتسهيلات زايماني وارسال آنهابه شبكه و استان وپمفلت ها .
32- ارسال بخشنامه ها وجزوات وپمفلت مربوط به مراكز وخانه هاي بهداشت.
33- گزاش فوري مرگ مادر به استان.
34- تهيه وتنظيم چك ليست براي مراكز بهداشتي ودرماني وپايگاه هاي بهداشتي درمورد رابطين.
35- اعزام چندنفرازرابطين فعال ومربيان نمونه مراكز به مشهدمقدس.
36- برگزاري مراسم تجليل وتقديرازجلسه رابطين ومربيان واهداءجوايزبه آنها.
37- بزرگداشت روزجهاني جمعيت.
38- بزرگداشت روزجهاني شيرمادروبرگزاري همايش به مناسبت اين روز.
39- نظارت بر سرشماري  خانوارها  در خانه هاي بهداشت و سرشماري و بازنگري در مراكز بهداشتي ودرماني شهري.
40- اعلام شيرخشك هاي فاسدشده به استان وجداسازي شيرخشك هاي فاسدازسالم وجمع آوري آنهاازواحدها .
 

اقلام مصرفي سالانه تنظيم خانواده درسال1386

قرص
LD              56566  بليستر
قرص
HD                1053  بليستر
قرص
TP                4283  بليستر
قرص
Lg                5346  بليستر
آمپول                      2391  عدد

IUD
                     1232  عدد
كاندوم                    13471    دوجين
تعدادتوبكتومي         314  نفر

تعد
ادوازكتومي         41   نفر  

آمپول یک ماهه         560 عدد

آمپول یک ماهه         2051 عدد